Koulutus

Ensiapukoulutusten järjestäminen on tärkeä osa palveluitamme, koska uskomme, että koulutusten kautta pystymme vaikuttamaan yhteisöiden turvallisuuteen positiivisesti. Visiomme mukaan tavoitteenamme onkin, että kukaan avun tarpeessa oleva ei koskaan jäisi ilman osaavaa apua. Tähän tavoitteeseen sitoutuneet kouluttajamme ovat toteuttaneet ensiapukoulutuksia jo 10 vuoden ajan.

Virallisten työsuojeluhallinnon nimeämien Hätäensiapukoulutusten ja Ensiavun peruskurssien lisäksi suunnittelemme ja toteutamme tarkasti asiakkaan tarpeita palvelevia ensiapukoulutuksia. Finn Med on erikoistunut haastavissa olosuhteissa annettavan ensiavun kouluttamiseen, kuten kriisi- ja konfliktialueilla annettavaan ensiapuun.

Kauttamme ensiapukoulutukseen pystyy osallistumaan kahdella eri tavalla:

  1. Ilmoittautumalla kaikille avoimiin ensiapukoulutuksiimme
    koulutuskalenterissamme.
  2. Ottamalla yhteyttä ja sopimalla yksityisestä koulutustilaisuudesta, joka räätälöidään vastaamaan tarkasti tarpeitanne.

Hinnastostamme ja koulutuskalenterista löytyvät tarkat ensiapukoulutusten hintatiedot. Vastuullisuusohjelmaamme kuuluvat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Yritysten tarjoamien palveluiden palveluntuotannossa noudatamme yhteistoimintaohjettamme.

Ensiaputaidot ovat yksi kansalaisen perustaidoista, joiden merkitys korostuu mitä kauempana pelastuspalveluista, sekä hoitolaitoksista ollaan ja mitä riskialttiimmissa olosuhteissa aikaa vietetään. Monesti riskialttiit olosuhteet sijaitsevat tutuissa ja ”turvallisissa” ympäristöissä, kuten omalla mökillä. Ensiaputaitojen tuoman turvan lisäksi, todistetut ensiaputaidot voivat auttaa työnhaussa, koska tällöin työnantajan ei tarvitse käyttää resursseja ensiapukoulutuksen järjestämiseen.

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuen velvollisuus huolehtia, että työpaikalla on työolosuhteisiin nähden riittävät ensiapuvälineet, riittävä ohjeistus tapaturmien tai sairastumisen varalta, sekä riittävä määrä ensiaputaitoisia työtekijöitä. Työsuojeluhallinto tarkentaa ohjeistuksellaan riittäviä ensiapuvälineitä, riittävää ohjeistusta ja riittävää määrää ensiaputaitoisia työntekijöitä, sekä velvoittaa työnantajan tai työterveyshuollon pitämään kirjaa ensiapukoulutuksen saaneista työntekijöistä.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukaan sähköalan töissä on huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Ensiapuvalmius edellyttää, että sähköalan ammattihenkilöille, työnjohdolle ja käytönjohdon henkilöille ja näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on annettava ensiapukoulutus .

KELA:n edellytysten täyttyessä työnantajat ja yrittäjät voivat saada korvausta ensiapuvälineistä ja -koulutuksesta osana ehkäisevää työterveyshuoltoa. KELA korvausta harkittaessa huomion arvoista on, että ”työterveyshuoltona korvataan ainoastaan sellaista ensiapukoulutusta ja niitä ensiapuvälineitä, jotka liittyvät työnantajaan työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden ja yrittäjän omaan työturvallisuuteen”.

Koulutusten turvallisuus

Koulutettavien fyysinen ja henkinen turvallisuus on tärkein arvomme ensiapukoulutuksissa. Koulutuksemme rakennetaan jo suunnitteluvaiheesta lähtien turvallisiksi toteuttaa ja koulutussuunnitelmiin valitaan aina turvallisimmat tehokkaat opetusmetodit, joilla oppimistavoitteet saavutetaan. Opetusmetodeja, joista voisi aiheutua riskejä koulutettavien hyvinvoinnille ei käytetä. Tästä johtuen esimerkiksi koulutuksissa harjoitellaan invasiiviset ensiaputoimenpiteet potilassimulaattoreita käyttäen. Ensiapukoulutuksen lähiopetuksessa noudatamme aina hyviä hygienian käytäntöjä infektioiden leviämisen estämiseksi.

Luottamuksen rakentaminen koulutuksessa

Ensiapukoulutuksissa luottamussuhde rakentuu kouluttajan, asiakkaan ja koulutusryhmän välille. Jokaisen koulutuksen aluksi kouluttaja esittäytyy ja ilmoittaa sidonnaisuussuhteensa koulutettavaan aiheeseen, koulutuksessa käytettyihin koulutusvälineisiin ja koulutettavaan ryhmään. Koulutuksissa käytettyihin opetusmateriaaleihin on aina lisätty viitetiedot, joista koulutettava pystyy tarkastamaan asiasisällön ja hankkimaan lisätietoa. Koulutuksessa käydyt keskustelut pidetään luottamuksellisina eikä niitä tuoda koulutuksen ulkopuolisten henkilöiden tietoon.

Koulutuksen laatu

Ensiapukoulutuksessa laadun mittarina pidämme sitä, kuinka hyvin koulutettavat oppivat ensiaputaitoja. Taataksemme tehokkaan oppimisen keskitymme kolmeen osa- alueeseen: inspiroiviin kouluttajiin, tehokkaisiin opetusmetodeihin ja oppimista tukeviin koulutusvälineisiin. Tämän johdosta kouluttajinamme toimivat aina korkeakoulutuksen saaneet, päivittäistä ensihoitotyötä tekevät ja kouluttamisessa harjaantuneet, ensihoitajat. Koulutuksiin liittyvät koulutussuunnitelmat laatii pedagogisesti pätevä ensihoidon ammatillinen opettaja ja opetusmateriaalin tarkastaa lääketieteen ammattihenkilö. Koulutusvälineinä käytämme aina todellisia hoitovälineitä ja moderneja opetustyökaluja, joiden avulla koulutettava saa välittömän palautteen suorituksestaan.

Vastuullisuuden toteutuminen koulutuksissa

Ensiapukoulutus palveluna on jo itsessään vastuullisuuden ytimessä, koska ensiaputaitoja käytetään yksilötasolla toisten ihmisten auttamiseen ja yhteiskunnallisella tasolla hoitokustannusten vähentämiseen. Ensiapukoulutuksesta aiheutunutta kuormitusta ympäristölle hallitsemme hyödyntämällä koulutuksessa uudelleen käytettäviä harjoitusmateriaaleja, uudelleen ladattavia virtalähteitä ja pitkäikäistä elektroniikkaa. Rikkoutuneet ja uudelleen käyttöön sopimattomat koulutusvälineet kierrätämme uusiokäyttöä varten. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi kouluttajamme saapuu koulutuskeskuksemme ulkopuolella pidettyihin ensiapukoulutuksiin aina pienipäästöisintä kulkuneuvoa käyttäen.